//////

Category Archives: Proces wychowania w rodzinie

ZMIANY ZACHODZĄCE W PROCESIE SOCJALIZACJI DZIECKA

Jakie zmiany zachodzą w procesie socjalizacji dziecka we współczęsnej rodzinie polskiej?Pytanie to wynika z nagromadzonych w literaturze naukowej i zapozna­nych studiów nad zagadnieniem zróżnicowania form życia rodzinnego w po­szczególnych społeczeństwach historycznych oraz współczesnych, w zależ­ności od występujących – w skali globalnej bądź tylko lokalnej – warun­ków ekonomicznych kulturowych.^szczególności _zaś pytanie to Jest związane z ogólniejszą tezą, znaną na gruncie socjologii, a mianowicie z tezą o ewolucji rodziny, a tym samym z tezą o zmienność zjawisk społecznych.  

CECHA RODZINY

Zmienność, będąca cechą rodziny Jako formacji społecznej, dotyczy również jej funkcji socjalizacyjnej* Kależy zatem podkreślić, iż w po- wyiszym pytaniu chodzi nie tyle o stwierdzenie Jednostkowych zmian w te) czy innej rodzinie, spowodowanych np. specyficznymi warunkami mate­rialnymi lub cechami psychicznymi jej członków, (choć 1 te czynniki są brane pod uwagę), lecz przede wszystkim o zmiany o charakterze bardziej obiektywnym, ujawniające się w szerszej skali społecznej, np. w rodzi­nach żyjących w środowisku wielkomiejskim, w polskich warunkach ekonoamiczno-społecznych. Dlatego nuin. w sformułowaniu problemu badawczego zaznaczono, że przedmiotem analizy będą przemiany dokonujące się …

POSTAWIONY PROBLEM

Postawiony problem badawczy nakreśla bardzo szeroki zakres poszuki­wań, stąd też prowadzone badania i analizy zostały ukierunkowane odpowie­dnim zestawem hipotez. Na podstawie dotychczasowej wiedzy o rodzinie,a zwłaszcza wiedzy o przemianach w jej Trakcji socjalizacyjnej, nożna sformułować dwie przeciwstawne hipotezy. Jedna hipoteza zakłada, iż funkcja socjalizacyjna w rodzinie współczesnej ulega częściej redukcji, natomiast 4ruga hipoteza zakłada, iż zmiany zachodzące w rodzinie współ­czesnej powodują intensyfikację jej funkcji socjalizacyjnej.Wyniki badań socjologicznych nad rodziną polską skłaniają do przyję­cia hipotezy o intensyfikacji funkcji socjalizacyjnej.

AUTORZY TEZY

Jednakże i auto­rzy tezy o częściowej redukcji funkcji socjalizacyjnej we współczesnej rodzinie, a w szczególności autorzy związani z teorią tzw. rodziny nuk. klearaej, przytaczają równie: Ważkie argumenty przemawiające za słusznoś­cią ich tezy. Ponieważ żadnej z wymienionych tez nie można odrzucić, uznałam, iż obie tezy będą przydatne do ukierunkowania prowadzonych badań oraz do interpretacji uzyskanych wyników. Przyjęcie przeciwstaw­nych hipotez nie wymagało zresztą prowadzenia odrębnych badań dla we­ryfikacji ŁażdeJ z nich, gdyż uzasadnienie Jednej hipotezy podważa prawdziwość drugiej.  Sformułowany problem badawczy oraz obie hipotezy w istocie traktują w funkcji socjalizacyjnej rodziny.

ZMIANY O KTÓRYCH MOWA

Zmiany, o których mowa, należą do kategorii zjawisk makrospołecznych, co su ln, oznacza, Iż do­konują się w sposób ciągły 1 bardzo powolny. Aby o nich orzekać, nale­żałoby śledzić je nieustannie na przestrzeni kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Podejmując badania nad przemianami w funkcji socjallzacyj- nej rodziny nie zakładam więc, że w wyniku krótkotrwałej (dziewięcio­letniej) 1 wycinkowej (300 rodzin miejskich) obserwacji dokonam szcze­gółowego opisu zmian zachodzących w procesie socjalizacji dziecka w ro­dzinie i w ten sposób zweryfikuję w pełni Jedną czy drugą hipotezę. Zakładałam natomiast, że podjęte badania umożliwią diagnozę obecnego …

WYSUNIĘTE HIPOTEZY

Wysunięte hipotezy mają postać twierdzeń bardzo ogólnych, toteż wymagają operacjonalizacji. W pierwszej kolejności należy uściślić, na czym polega intensyfikacja bądź redukcja funkcji; socjalizacyjnej rodziny. Konkretyzacja hipotez powinna wynikać z treści podstawowego pojęcia, jakim Jest „socjalizacja”* Otóż w określeniu „funkcja socja- lizacyjna rodziny” pojęcie to występuje w bardzo szerokim znaczeniu i wobeo tego obejmuje zarówno świadome oddziaływania wychowawcze rodzi* cćw na dzieci, jak również wszelkie wpływy (osób oraz warunków mate­rialnych) wywierane na jednostkę w tolai jej naturalnego uczestnictwa w życiu rodziny.