Kategoria: Proces wychowania w rodzinie

ZMIANY ZACHODZĄCE W PROCESIE SOCJALIZACJI DZIECKA

Jakie zmiany zachodzą w procesie socjalizacji dziecka we współczęsnej rodzinie polskiej?Pytanie to wynika z nagromadzonych w literaturze naukowej i zapozna­nych studiów nad zagadnieniem zróżnicowania form życia rodzinnego w po­szczególnych społeczeństwach historycznych oraz współczesnych, w zależ­ności od występujących – w skali

CECHA RODZINY

Zmienność, będąca cechą rodziny Jako formacji społecznej, dotyczy również jej funkcji socjalizacyjnej* Kależy zatem podkreślić, iż w po- wyiszym pytaniu chodzi nie tyle o stwierdzenie Jednostkowych zmian w te) czy innej rodzinie, spowodowanych np. specyficznymi warunkami mate­rialnymi lub cechami psychicznymi

POSTAWIONY PROBLEM

Postawiony problem badawczy nakreśla bardzo szeroki zakres poszuki­wań, stąd też prowadzone badania i analizy zostały ukierunkowane odpowie­dnim zestawem hipotez. Na podstawie dotychczasowej wiedzy o rodzinie,a zwłaszcza wiedzy o przemianach w jej Trakcji socjalizacyjnej, nożna sformułować dwie przeciwstawne hipotezy. Jedna hipoteza

AUTORZY TEZY

Jednakże i auto­rzy tezy o częściowej redukcji funkcji socjalizacyjnej we współczesnej rodzinie, a w szczególności autorzy związani z teorią tzw. rodziny nuk. klearaej, przytaczają równie: Ważkie argumenty przemawiające za słusznoś­cią ich tezy. Ponieważ żadnej z wymienionych tez nie można odrzucić,

ZMIANY O KTÓRYCH MOWA

Zmiany, o których mowa, należą do kategorii zjawisk makrospołecznych, co su ln, oznacza, Iż do­konują się w sposób ciągły 1 bardzo powolny. Aby o nich orzekać, nale­żałoby śledzić je nieustannie na przestrzeni kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Podejmując badania nad

WYSUNIĘTE HIPOTEZY

Wysunięte hipotezy mają postać twierdzeń bardzo ogólnych, toteż wymagają operacjonalizacji. W pierwszej kolejności należy uściślić, na czym polega intensyfikacja bądź redukcja funkcji; socjalizacyjnej rodziny. Konkretyzacja hipotez powinna wynikać z treści podstawowego pojęcia, jakim Jest „socjalizacja”* Otóż w określeniu „funkcja socja-

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

W tematycznych oddziaływań wychowawczych rodziców na dziecko i w konseło- wencji na wyodrębnianiu się tych oddziaływań spośród innych działań’ rodziny, albo też w niepodejmowaniu takich oddziaływań; 2) w sposobie uczestnictwa dziecka w życiu rodziny, które to uczestnictwo może być aktywne

NIE ŁATWE DO OKREŚLENIA

Nie jest Jednak łatwo okreś­lić, co można traktować jako jrynik wyłącznie rodzinnej socjalizacji dziecka, wszak obecnie Już od najmłodszych lat znajduje się ono pod wpływem wielu innych osób, środowisk i instytucji* I tak na przykład stosunek dziecka do obowiązków szkolnych

NAKREŚLONY PROBLEM

Kategorie, za pomocą których konkretyauję treść przyjętych hipotez, ‚ wymagają dokładniejszej interpretacji. Uwaga ta odnosi się przede wszy­stkim do pojęcia „socjalizacja” oraz do relacji zachodzącej pomiędzy socjalizacją a wychowaniem, jako procesami społecznymi* Odrębnego roz­strzygnięcia wymaga także kwestia kategorii, w Jakich

ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ TEZĄ

Zgodnie z przyjętą tezą o ewolucji rodziny, przyczyn tych należy po­szukiwać przede wszystkim w zjawiskach społecznych występujących w makro­skali, a następnie dopiero w zjawiskach społecznych zachodzących w tych grupach społecznych, w których rodzina bezpośrednio uczestniczy i z któ­rymi kooperuje. Z