ŁÓŻKA PIĘTROWE

Przy tym systemie można pomieścić pod jednym łóżkiem normalnej wysokości jedno lub dwa łóżka, przy czym po rozstawieniu ich, wszystkie mogą być równej wysokości. System ten pod względem este­tycznym jest lepszy od poprzedniego, ponieważ za dnia, po osłonięciu górnego łóżka pokrowcem się­gającym do podłogi, zestaw nie różni się niczym od łóżka lub kanapki zwykłych rozmiarów. Wymaga on jednak pewnej zręczności i siły przy wyciąganiu spodnich łóżek, oraz przy doprowadzeniu ich do normalnej wysokości. Toteż w pokojach dziecinnych lepiej jest używać łóżek o nogach stałych, wpraw­dzie mniej estetycznych, ale których obsługa …

MEBLE DLA DZIECI

Meble dla dzieci, a więc dostosowane do wymia­rów dzieci i ich zajęć, powinny być takiej kon­strukcji, która umożliwiałaby usuwanie ich lub skła­danie w sposób szybki i prosty, na czas kiedy nie są potrzebne. Konstrukcja ta powinna umożliwiać także powiększenie mebla stosownie do zmieniają­cych się wymiarów dziecka, aby mebel ten mógł służyć przez parę lat.Zasadą urządzenia pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci jest zachowanie trzech podstawowych czyn­ników:dużo wolnego miejsca,możliwie mało mebli (tylko niezbędne),ścisłe dostosowanie wymiarów urządzenia do wymiarów użytkowników.Potrzeby dzieci aż do wieku młodzieżowego są bar­dzo proste: spanie — jedzenie — zabawa — …

LUSTRO

Lustro takie umieszczone powinno być w po­bliżu szaf ubraniowych i mieć w najbliższym są­siedztwie wolną przestrzeń do swobodnego poru­szania się przy przeglądaniu.Rozmiary takiego lustra nie muszą być duże, jako wymiar minimalny podać można 33X125 cm, jako wymiar średni 50X140 cm, jako wymiar duży 70X160 cm.Górna krawędź lustra nie powinna być umieszczona niżej niż 160 cm nad poziomem podłogi, a dolna — nie wyżej niż 40 cm (jeśli chce się widzieć całą po­stać) i 65 cm (jeśli chce się widzieć postać do połowy łydek).Im większą swobodę ma oglądający się w cofaniu przysuwaniu …

TOALETY

Części kon­strukcyjne łóżka, w przeciwieństwie do dawnych rozwiązań, stanowią obecnie najmniej rzucający się w oczy element całości, gdyż głównym akcentem jest pokrycie łóżka, decydujące o jego wyglądzie. Użytkownik ma wiele możliwości wyboru systemu pokrycia i rodzaju tkaniny, może więc, zależnie od chęci, uczynić ze sprzętu sypialnego element wy­różniający się, lub przeciwnie — dyskretnie zhar­monizowany z otoczeniem.Stosuje się obecnie dwa systemy rozwiązywania toalety w sypialni:wolnostojące stoliki,meble przyścienne typu przybudowanego. Toalety wolnostojące. Ponieważ wiele zabiegów toaletowych wykonuje się przy użyciu wody bieżącej, a więc nad umy­walnią, program funkcjonalny stolika toaletowego znacznie się …

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

Głównym za- aniem tego oświetlenia jest uzyskanie efektu deko­racyjnego, światło zaś jest tu raczej sposobem niż celem. Efekt polegać może na rzuceniu silnego, skupionego światła na dekoracyjny przedmiot, dzie­ło sztuki, piękną roślinę lub układ roślin, albo inny wybitny akcent dekoracji wnętrza. Innego rodzaju efekt może byc uzyskany, gdy sama kompozycja ampy, przedmiot użyty na jej podstawę, rodzaj osłony, są dekoracyjne i mogą być uwypuklone światłem. Rola dekoracyjna światła lamp jest bardzo ważna przy tworzeniu ogólnego wrażenia i nastroju wnę­trza, zwłaszcza że łatwo jest wprowadzać zmiany i oświetlać pewne partie wnętrza, pozostawiając inne …

SYPIALNIA

Obecnie we wnętrzu mieszkalnym w powszechnym użyciu jest mebel nadający się zarówno do siedze­nia, jak i do spania, nawet bowiem jeśli wszyscy do­mownicy mają wydzielone miejsca sypialne, zawsze jeszcze pozostaje problem przenocowania przyjezd­nych członków rodziny lub gości.Urządzenia sypialne we wnętrzu mieszkalnym mogą być rozwiązane jednym z poniższych sposobów: sprzęt do spania w specjalnym, wyodrębnionym ośrodku sypialnym ,sprzęt służący w nocy do spania, a w dzień do siadania, umieszczony w ośrodku wypoczynkowym ,sprzęt służący tylko do spania i chowany na dzień całkowicie w odpowiednim urządzeniu, usy­tuowany w dowolnym miejscu pokoju mieszkalne­go.

RODZINA JAKO INSTYTUCJA WYCHOWAWCZA

Kategoria „instytucji społecznej” umożliwia przede wszystkim anali­zę relacji pomiędzy rodziną a społeczeństwem globalnym. W kategoria ta oznacza pewien typ więzi społecznej, zabezpieczającej trwałość oraz spójność określonej grupy społecznej lub społeczeństwa Jako całości, i wiąże się z wykonywaniem zadań ważnych dla danej całoś­ci. J. Szczepański (1963, s. 102) charakteryzuje instytucje społeczne następująco: „Są one zespołami urządzeń, w których pewni ludzie, wybra­ni członkowie grup, otrzymają uprawnienia do. wykonywania czynności ok­reślonych publicznie i impersonalnie dla. zaspokojenia istniejących po­trzeb Jednostkowych i zbiorowych i dla regulowania zachowań innych członków grupy”.

JAKO MAŁA RODZINA

Autor ten, wyjaśnia­jąc proces socjalizacji dziecka w rodzinie, w ogóle nie stawia pytań o    jej genezę jraz o głębsze powiązania z siecią stosunków społecznych, np. klasowych, lecz ujmuje Ją taką, Jaka Jest dostępna badaczowi dziś, tzn. Jako małą rodzinę nuklearną, osadzoną w ramach społeczeństwa in­dustrialnego. Ze względu na określone cechy tego społeczeństwa, a prze­de wszystkim ze względu na rozluźnienie więzi społecznych i przelotność społecznych kontaktów, rodzina wobec swych członków oa spełniać głów­nie funkcje biopsychiczne, tj. prokreacji, socjalizacji pierwotnej oraz stabilizacji osobowości.

Salon jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu

Nie będzie z pewnością dla nikogo szczególnym zaskoczeniem to, że salon jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu czy też mieszkaniu. Każdy, kto zawodowo zajmuje się aranżacją wnętrz mieszkalnych doskonale wie, że salon, określany inaczej pokojem gościnnym jest pomieszczeniem wizytowym i to w oparciu o jego wygląd osoba odwiedzając dom wyrabia sobie opinię o wszystkich pozostałych wnętrzach wchodzących w jego skład. Na podstawie przed momentem zaprezentowanych faktów można wnioskować, że do urządzania salonów projektanci wnętrza zawsze przywiązują największą wagę. Poza tym tego rodzaju pomieszczenia ze względu na to, że są …

Remont w kuchni

Remont kuchni może być bardzo uciążliwą sprawą, tym bardziej, kiedy mamy do czynienia z gruntownymi pracami, wymagającymi wiele poświęcenia i znajomości tej tematyki. Czasami kwestia położenia płytek na podłodze czy na ścianie, co jest przecież oczywiste przerasta nas tak bardzo, że ciężko cokolwiek zrozumieć. W tym wypadku o wiele lepszą perspektywą na fantastyczną kuchnię może być kwestia wynajęcia fachowca. Kupno mebli na pewno sprawia już nam o wiele mniejszy problem, niż położenie płytek ceramicznych. Na pewno trzeba je wybierać pod względem rozmiaru pomieszczenia kuchennego. Jeśli mamy na uwadze specjalne projekty, …

URZĄDZENIA OPUSZCZANE

Klapy i urządzenia opuszczane mają tę zaletę, że dają się chować bez trudu, mają one jednak ze względów konstrukcyjnych małą powierzchnię i małą wytrzymałość na obciążenie, co jest niezbyt wygodne przy pracach wymagających korzystania z wielu podręczników, książek itp. pomocy, powszechnie stosowany obecnie sposób, polega­jący na opieraniu lekkich blatów płytowych na konstrukcji niosącej umocowanej w ścianie (wspor­niki, podstawki itp.), ma wielkie zalety użytkowe i daje dużą powierzchnię do pracy, pozwalając przy- tym na niewielką głębokość blatu (60—70 cm). Blaty można podbudować częściowo szafkami, wsu­niętymi luźno, lub przeciwnie, stanowiącymi pod­porę blatu, …

BLAT DO PRACY I NAUKI

Blat do pracy (czytania, pisania, kreśleń, rysunku) może być wykonany jako:wolnostojący (stoły, biurka, blaty na kobył­kach),opuszczany lub podnoszony (klapy umocowane do ścian lub mebli),umocowany do ścian (blat na wspornikach lub podstawach metalowych). Ze względu na oszczędność miejsca najmniej wska­zane są tu sprzęty wolnostojące, szczególnie te, które nie dają się łatwo rozbierać a więc stoły i biurka. Nie należy też stosować sprzętów wysu­niętych ku środkowi pokoju, jako zajmujących, łącznie z przestrzenią potrzebną pod krzesło, naj­większą ilość powierzchni. Najkorzystniejsze są w tych warunkach sprzęty dosunięte do ściany i przystosowane do tego, aby pracujący …

POKÓJ DWUOSOBOWY

Łóżka podnoszone obrotem dokoła osi poziomej lub pionowej i ukrywane w obudowie są dobrym urzą­dzeniem w pokoju młodzieżowym. Dają one mak­symalną oszczędność miejsca i stanowią najprost­szy sposób „słania” łóżka, zapewniający w dzień idealny porządek w pokoju. Zaoszczędzonej w ten sposób powierzchni podłogi nie można jednak wy­korzystać do ustawienia innych mebli, miejsce to bowiem musi pozostać wolne, dla swobodnego roz­stawienia łóżka na noc. Jeśli w pokoju jest łóżko podnoszone, należy pamiętać o zapewnieniu moż­ności wygodnego siedzenia w czasie dnia.Zagadnieniem wymagającym specjalnego opraco­wania jest wyposażenie w sprzęty sypialne po­koju dwuosobowego o niewielkiej …

SZEROKOŚĆ MATERACA

Szerokość materaca zamykać się może w granicach 80—85 cm, poziom wierzchu materaca od 30 cm do 40 cm nad podłogą. Pościel, którą na dzień zdejmuje się z materaca, powinna być przechowywana w specjalnej prze­gródce szafy ubraniowej lub w skrzynce stojącej przy łóżku i pełniącej zarazem rolę stolika i sie­dziska. Niektóre systemy takich lekkich kanap-łóżek prze­widują specjalny, przewiewny pojemnik na pościel ukryty pod materacem. Jeżeli mebel sypialny ma za dnia służyć jako kanapa, szerokość materaca powinna, na okres dzienny, dawać się zwężać do wymiaru 60—65 cm za pomocą jednego ze sposo­bów podanych w …

POKÓJ JEDNOOSOBOWY

Pokój młodzieżowy jest wnętrzem mieszkalno-sy- pialnym, toteż sprzęty do spania nie powinny no­sić zdecydowanego charakteru łóżek.O   ile w wieku 15—17 lat można jeszcze stosować np. łóżka piętrowe ze starannie wykonanym po­kryciem i wykończone w charakterze całości wy­posażenia, to jednak w późniejszym okresie powin­no się już stosować urządzenia sypialne, które za­dnia można ukryć lub, lepiej, zamienić na sprzętdo siadania, a więc:łóżko we wnęce za zasłoną,  łóżko zamieniane w dzień na kanapę, leżan­kę itp.,łóżko dające się całkowicie ukryć.Meble, które można używać w nocy jako łóżka, w dzień zaś jako sprzęt do siadania, …

BRAK CZASU NA PORZĄDEK

Cechy te powodują konieczność stosowania w po­koju młodzieżowym sprzętów lekkich, typu seg­mentowego, nawet prowizorycznych, mało kosztow­nych tkanin obiciowych i dekoracyjnych. Wyposa­żenie takiego pokoju traktowane powinno być jako okresowe, w żadnym wypadku nie obliczone na wieloletni użytek.  Brak czasu na porządek jest, niestety, częstą i trudną do opanowania cechą młodości, stwarza to „przeszkodę” w układaniu rzeczy na swoje miej­sce i utrzymaniu ładu w pokoju. Sposób rozsta­wienia mebli, wyposażenie wewnętrzne szaf, me­toda zaścielania i pokrywania łóżka, powinny nie­jako nakłaniać do utrzymania porządku. Każda rzecz musi mieć swoje miejsce, konstrukcja mebli ułatwiać powinna zamiatanie …