RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

Określenie „środowisko wychowawcze” Jest stosowane we wszystkich naukach o wychowaniu^ ale jego interpretacja nie jest ujednolicona. Jedni autorzy nadają mu znaczenie bardzo szerokie i rozumieją środo­wisko wychowawcze jako wszelkie bodźce i wpływy występujące w obsza­rze działania danej jednostki, grupy czy instytucji, inni zawężają jego znaczenie wyłącznie do kompleksu bodźców i wpływów świadomie do^» bieranych ze względu na zamierzone cele wychowawcze* Frzykładem defi­nicji pierwszego typu może być określenie zaproponowane przez J. Pie­tera, według którego środowisko wychowawcze tworzy złożony układ  powtarzających się lub względnie trwałych sytuacji, do których ćzło- .wiek rozwijający się przystosowuje …

ROZWÓJ WIELKIEGO PRZEMYSŁU

Przede wszystkim rozwój wielkiego przemysłu spowodował wyprowadze­nie z domu rodzinnego warsztatu pracy, a wraz z nim również większości członków rodziny. Mężczyzna, kobieta, a nawet ich małoletnie dzieci od tej pory nie w domu, lecz w zakładzie przemysłowym realizują funkcję produkcyjną i zarobkową. Ich wzajemna styczności, zwłaszcza w pierwszej fazie kapitalizmu, zostały radykalnie ograniczone. Rodzina utrwalana w ciągu wieków Jako podstawowa jednostka produkcyjno-ekonomiczna, a tym samym Jako grupa współpracująca gospodarczo, zaczyna się rozpadać. Zachwiane zostały ekonomiczne podstawy Jej trwałości, zaś funkcja so- cjalizacyjna utraciła podstawy rzeczowe, tak ważne dotychczas dla kształtowania …

KORZYŚCI DLA PRAKTYKI

Z tego rodzaju praktyki społecznej wynikały pewne korzyści dla pro­cesu socjalizacji w rodzinie:intencjonalne oddziaływania rodziców na dzieci znajdywały uzasad­nienie w wymogach realnej praktyki, tzn. dziecko musiało wykonywać przy­dzielone mu czynności dokłaanie według poleceń rodziców, aby nie zepsuć efektów pracy całej rodziny, a nie jedynie dlatego, że rodzice nakazali;umacniała się ranga rodziny jako instytucji wychowawczej, bowiem przygotowanie dziecka do roli członka rodziny było w większości wypad­ków równoznaczne z przygotowaniem go do członkostwa w rodzie, osadzie, parafii i państwie.Rozważając ewolucję funkcji socjalizacyjnej w rodzinie, nie można pominąć takiego jej czynnika, jak szkołal(w …

JAKO MAŁA RODZINA

Autor ten, wyjaśnia­jąc proces socjalizacji dziecka w rodzinie, w ogóle nie stawia pytań o    jej genezę jraz o głębsze powiązania z siecią stosunków społecznych, np. klasowych, lecz ujmuje Ją taką, Jaka Jest dostępna badaczowi dziś, tzn. Jako małą rodzinę nuklearną, osadzoną w ramach społeczeństwa in­dustrialnego. Ze względu na określone cechy tego społeczeństwa, a prze­de wszystkim ze względu na rozluźnienie więzi społecznych i przelotność społecznych kontaktów, rodzina wobec swych członków oa spełniać głów­nie funkcje biopsychiczne, tj. prokreacji, socjalizacji pierwotnej oraz stabilizacji osobowości.

Wspólne wynajmowanie mieszkania z obcymi ludźmi

Wynajmowanie mieszkania z nieznanymi wcześniej ludźmi jest szczególnie popularne wśród młodych ludzi, najczęściej studentów. Dzieje się tak, gdy młodzi przenoszą się na studia z jednego miasta do drugiego. Osobom rozpoczynającym naukę na uczelni, często zależy na jak najniższych kosztach utrzymania. Dlatego decydują się na taką a nie inną formę mieszkania. Wynajmując lokum w kilka osób (często całkiem sobie obcych, poznanych przez Internet albo na uczelni) obniżają kosztu wynajmu. Studenci uciekają się do takich metod, gdyż życie poza rodzinnym miastem, studiowanie oraz wyżywienie – wszystko to pochłania pieniądze, które bez wsparcia …

Wnętrze kuchenne

Tradycyjne wnętrze kuchenne, to meble kuchenne z długim blatem, kuchenka gazowa oraz umieszczony nad nią okap oraz lodówka. Czasami w kuchni znaleźć można również pralkę, gdy łazienka jest na tyle mała, że niestety jej nie pomieści. Bardzo ładnie wygląda jasna kuchnia z białymi meblami. Sprawia wrażenie czystej i schludnej kompozycji. Kuchnia może być w każdy kolorze, ale najbardziej estetycznie wygląda gdy odcień położony na ścianach jest jasny. Coraz częściej nowoczesne kuchnie wyposażane są w halogeny oraz sprzęty koloru srebrnego. Srebrna lodówka, srebrna kuchenka elektryczna oraz okap, to już nie nowość …

Salon jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu

Nie będzie z pewnością dla nikogo szczególnym zaskoczeniem to, że salon jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu czy też mieszkaniu. Każdy, kto zawodowo zajmuje się aranżacją wnętrz mieszkalnych doskonale wie, że salon, określany inaczej pokojem gościnnym jest pomieszczeniem wizytowym i to w oparciu o jego wygląd osoba odwiedzając dom wyrabia sobie opinię o wszystkich pozostałych wnętrzach wchodzących w jego skład. Na podstawie przed momentem zaprezentowanych faktów można wnioskować, że do urządzania salonów projektanci wnętrza zawsze przywiązują największą wagę. Poza tym tego rodzaju pomieszczenia ze względu na to, że są …

Dlaczego powinniśmy włączać dzieci do obowiązków domowych

Wykonywanie obowiązków domowych pozostaje w zakresie codziennego życia każdego dorosłego człowieka, ale nie tylko. Dzieci, już od najmłodszych lat, aktywnie biorą udział w życiu rodzinnym. Angażowanie naszych pociech do obowiązków domowych nie jest przejawem wykorzystywania dzieci lub wyręczania się nimi. Tak niestety myśli znaczna część społeczeństwa. Niemniej jednak tego typu zabiegi korzystnie wpływają na kształtowanie ich postaw społecznych oraz odpowiednich cech charakterologicznych. Dzięki wspólnym pracom dzieci o wiele bardziej integrują się z pozostałą częścią rodziny. Pomaganie w obowiązkach domowych stanowić zatem może sposób na wspólne spędzenie wolnego czasu. Innym aspektem …

Mieszkanie na parterze

Mieszkanie na parterze dla wielu ludzi zdaje się komfortowe – zwłaszcza dla małżeństw z małymi dziećmi, tudzież dla ludzi starszych. Jest duża różnica między wjechaniem wózkiem na parter i bezproblemowym przetoczeniu go do mieszkania, a wnoszenia go za każdym razem na któreś z wysokich pięter. Również ludzie starsi, gdy mają wybór, wolą zdecydować się na parter. Jest to rozwiązanie wymagające mniej wysiłku od ich często już zmęczonych i schorowanych ciał. Jednak mieszkanie na parterze posiada również wady, o których należy wspomnieć. Nie każdemu musi podobać się fakt, że przechodzący chodnikiem …

Remont w kuchni

Remont kuchni może być bardzo uciążliwą sprawą, tym bardziej, kiedy mamy do czynienia z gruntownymi pracami, wymagającymi wiele poświęcenia i znajomości tej tematyki. Czasami kwestia położenia płytek na podłodze czy na ścianie, co jest przecież oczywiste przerasta nas tak bardzo, że ciężko cokolwiek zrozumieć. W tym wypadku o wiele lepszą perspektywą na fantastyczną kuchnię może być kwestia wynajęcia fachowca. Kupno mebli na pewno sprawia już nam o wiele mniejszy problem, niż położenie płytek ceramicznych. Na pewno trzeba je wybierać pod względem rozmiaru pomieszczenia kuchennego. Jeśli mamy na uwadze specjalne projekty, …

PEWNE WĄTPLIWOŚCI

Pewne wątpliwości może budzić kwestia łącznego analizowania danych empirycznych pochodzących z dwu odmiennych pod względem zdarzeń eko­nomiczno-społecznych przedziałów czasowych. Wybór tych a nie innych odcinków czasu do prowadzenia badań Jest przypadkowy. Fbrównując obyd­wa przedziały czasowe, można najogólniej określić, iż lata 1970 – 1974 to okres zarysowującej się stabilizacji ekonomicznej w naszym kraju, natomiast na początku lat osiemdziesiątych (tj. -na 4 – 2 lata przed rozpoczęciem drugiego etapu badań) miały miejsce burzliwe przemiany ekonomiczno-społeczne o zasięgu ogólnopolskim, w wyniku których m.in. nastąpiło pogorszenie się warunków bytowych znacznej części rodzin, Ffzemiany te …

UWZGLĘDNIENIE UWARUNKOWAŃ

Uwzględnienie tych uwarunkowań pozwoli – Jak sądzę – na ukazanie dyna­miki procesu socjalizacji dziecka w rodzinie. Stąd też problematyka przemian rodziny, a zwłaszcza jej funkcji socjalizacyjnej stała się przedmiotem studiów i dalszych badań empirycznych w latach 1984 – 1987. W badaniach tych objęto obserwację 200 rodzin miejskich, w tym 50 ro­dzin tzw. negatywnych i 150 rodzin trw. pozytywnych, co oznacza, że na­dal stosowano celowy dobór próby badawczej, a Jego kryterium stanowi­ły uzyskiwane przez rodziny pozytywne lub negatywne rezultaty wycho­wawcze.Szeroki zakres wytyczonego obecnie problemu badawczego, znacznie szerszy od problemu rozstrzyganego w …

PORÓWNYWANIE SKRAJNYCH TYPÓW

Porównywanie dwu skrajnych typów rodrin znacznie ułatwia­ło poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytanie. Wynpci przeprowadzo- nych badań i analiz zostały przedstawione w pracy doktorskiej pt.-„Fun­kcjonowanie rodzinyjako środowiska wychowawczego dziecka” (maszynopis).Zasadnicza konkluzja wynikająca z tego etapu badań zawiera się w nastę­pującym stwierdzeniu: rezultaty wychowawcze rodziny zależą od cało­kształtu życia rodzinnego, a nie jedynie od podejmowanych przez rodzi­ców świadomych oddziaływań wychowawczych. Wnioski te streszczają się w tezie, iż socjalizacja dziecka w rodzinie jest funkcją wszystkich funkcji rodziny.toku badań poczyniono ponadto wiele innych spostrzeżeń na temat przebiegu i rezultatów procesu socjalizacji dziecka w rodzinie. …

ORGANIZACJA BADAŃ

Dane empiryczne na temat procesu socjalizacji dziecka w rodzinie,, stanowiące podstawę analizy w tej rozprawie, były gromadaone w latach 1970 – 1974 oraz 1984 – 1987. Pierwsze badania nad tą problematyką (1970 – 1974) były ukierunkowane pytaniem: jakie czynniki sytuacji ro­dzinnej warunkują najsilniej uzyskiwane przez rodzinę rezultaty wycho­wawcze? Analizie poddano całokształt życia rodzinnego, uporządkowany przy zastosowaniu kategorii „funkcje rodziny” (wg klasyfikacji Z. Tysz­ki), a także szeroko rozumianą strukturę rodziny, czyli Jej liczebność, skład personalny oraz sposób pełnienia podstawowych ról społecznych’ w rodzinie. Przedmiotem badań uczyniono 100 rodzin miejskich, na którą …

KWESTIONARIUSZ DO WYWIADU

Kwestionariusz do wywiadu w szkole* zawierający pytania, we- dług“których były prowadzone rozmowy na temat sytuacji szkolnej dziec­ka; informacji udzielali wychowawcy klasy, do której uczęszczało dziec­ko .Wypracowanie dziecięce na tematy: a) Mak wyobrażasz sobie jeden dz“v swoim dorosłym życiu?”, b) „Cpowiedz o swoich spotkaniach z kolegami i z koleżankami z klasy oraz spoza szkoły”. Obydwa wypracowa- . nia dzieci pisały w domu rodzinnym, podczas prowadzenia wywiadu środo­wiskowego przez badacza. Ponadto w charakteryzowaniu sytuacji szkolnej badanych dzieci wykorzystano dane z ankiety socjometrycznej przeprowa- dzonej w kilku klasach oraz dane określające poziom niedostosowania …

PO KAŻDYM WYWIADZIE

Po każdym wywiadzie była opracowywana monografia badanej rodziny oraz wstępna interpretacja danych empirycznych według narzędzi porząd- kujących całość nagromadzonych informacji.W ramach wywiadu środowiskowego mieściły się następujące czynności badawcze:rozmowy z matką i ojcem dziecka w ich domu rodzinnym,  rozmowy z dzieckiem w Jego domu rodzinnym,         rozmowy z innymi członkami rodziny zamieszkującymi razem rozmowa z nauczycielem-wychowawcą.badaniach empirycznych stosowano następujące narzędzia badaw­cze:Plan monografii rodziny”, czyli kwestionariusz zawierający wy­kaz zagadnień stanowiących treść.rozmowy z badanym dzieckiem, z Jego rodzicami i innymi członkami rodziny. Opracowany plan wywiadu środo­wiskowego służył zarazem do porządkowania informacji w …