OŚRODEK PRACY

Przy urządzaniu tego ośrodka ważne jest:stworzenie warunków spokoju,dostarczenie dobrego oświetlenia,dostosowanie wymiarów wyposażenia. Najlepszym miejscem na ośrodek pracy jest strefa podokienna, gdzie można go w pewnym stopniu od­izolować od reszty wnętrza, a zarazem zapewnić pełny dopływ światła dziennego.Wyposażenie ośrodka pracy powinno obejmować:blat dostatecznej wielkości, umieszczony na od­powiednim poziomie,siedzisko dostosowane rodzajem i wysokością do poziomu blatu i do typu wykonywanej pracy, schowki (szafki, półki, szuflady) na materiały piśmienne, materiały pomocnicze itp.oświetlenie sztuczne.Blat do pracy może być urządzeniem samo­dzielnym utwierdzonym na stałe albo wykonanym jako mebel ruchomy, lub może stanowić część me­bla, którą można opuszczać, …

Wspólne wynajmowanie mieszkania z obcymi ludźmi

Wynajmowanie mieszkania z nieznanymi wcześniej ludźmi jest szczególnie popularne wśród młodych ludzi, najczęściej studentów. Dzieje się tak, gdy młodzi przenoszą się na studia z jednego miasta do drugiego. Osobom rozpoczynającym naukę na uczelni, często zależy na jak najniższych kosztach utrzymania. Dlatego decydują się na taką a nie inną formę mieszkania. Wynajmując lokum w kilka osób (często całkiem sobie obcych, poznanych przez Internet albo na uczelni) obniżają kosztu wynajmu. Studenci uciekają się do takich metod, gdyż życie poza rodzinnym miastem, studiowanie oraz wyżywienie – wszystko to pochłania pieniądze, które bez wsparcia …

URZĄDZENIA OPUSZCZANE

Klapy i urządzenia opuszczane mają tę zaletę, że dają się chować bez trudu, mają one jednak ze względów konstrukcyjnych małą powierzchnię i małą wytrzymałość na obciążenie, co jest niezbyt wygodne przy pracach wymagających korzystania z wielu podręczników, książek itp. pomocy, powszechnie stosowany obecnie sposób, polega­jący na opieraniu lekkich blatów płytowych na konstrukcji niosącej umocowanej w ścianie (wspor­niki, podstawki itp.), ma wielkie zalety użytkowe i daje dużą powierzchnię do pracy, pozwalając przy- tym na niewielką głębokość blatu (60—70 cm). Blaty można podbudować częściowo szafkami, wsu­niętymi luźno, lub przeciwnie, stanowiącymi pod­porę blatu, …

BLAT DO PRACY I NAUKI

Blat do pracy (czytania, pisania, kreśleń, rysunku) może być wykonany jako:wolnostojący (stoły, biurka, blaty na kobył­kach),opuszczany lub podnoszony (klapy umocowane do ścian lub mebli),umocowany do ścian (blat na wspornikach lub podstawach metalowych). Ze względu na oszczędność miejsca najmniej wska­zane są tu sprzęty wolnostojące, szczególnie te, które nie dają się łatwo rozbierać a więc stoły i biurka. Nie należy też stosować sprzętów wysu­niętych ku środkowi pokoju, jako zajmujących, łącznie z przestrzenią potrzebną pod krzesło, naj­większą ilość powierzchni. Najkorzystniejsze są w tych warunkach sprzęty dosunięte do ściany i przystosowane do tego, aby pracujący …

POKÓJ DWUOSOBOWY

Łóżka podnoszone obrotem dokoła osi poziomej lub pionowej i ukrywane w obudowie są dobrym urzą­dzeniem w pokoju młodzieżowym. Dają one mak­symalną oszczędność miejsca i stanowią najprost­szy sposób „słania” łóżka, zapewniający w dzień idealny porządek w pokoju. Zaoszczędzonej w ten sposób powierzchni podłogi nie można jednak wy­korzystać do ustawienia innych mebli, miejsce to bowiem musi pozostać wolne, dla swobodnego roz­stawienia łóżka na noc. Jeśli w pokoju jest łóżko podnoszone, należy pamiętać o zapewnieniu moż­ności wygodnego siedzenia w czasie dnia.Zagadnieniem wymagającym specjalnego opraco­wania jest wyposażenie w sprzęty sypialne po­koju dwuosobowego o niewielkiej …

SZEROKOŚĆ MATERACA

Szerokość materaca zamykać się może w granicach 80—85 cm, poziom wierzchu materaca od 30 cm do 40 cm nad podłogą. Pościel, którą na dzień zdejmuje się z materaca, powinna być przechowywana w specjalnej prze­gródce szafy ubraniowej lub w skrzynce stojącej przy łóżku i pełniącej zarazem rolę stolika i sie­dziska. Niektóre systemy takich lekkich kanap-łóżek prze­widują specjalny, przewiewny pojemnik na pościel ukryty pod materacem. Jeżeli mebel sypialny ma za dnia służyć jako kanapa, szerokość materaca powinna, na okres dzienny, dawać się zwężać do wymiaru 60—65 cm za pomocą jednego ze sposo­bów podanych w …

POKÓJ JEDNOOSOBOWY

Pokój młodzieżowy jest wnętrzem mieszkalno-sy- pialnym, toteż sprzęty do spania nie powinny no­sić zdecydowanego charakteru łóżek.O   ile w wieku 15—17 lat można jeszcze stosować np. łóżka piętrowe ze starannie wykonanym po­kryciem i wykończone w charakterze całości wy­posażenia, to jednak w późniejszym okresie powin­no się już stosować urządzenia sypialne, które za­dnia można ukryć lub, lepiej, zamienić na sprzętdo siadania, a więc:łóżko we wnęce za zasłoną,  łóżko zamieniane w dzień na kanapę, leżan­kę itp.,łóżko dające się całkowicie ukryć.Meble, które można używać w nocy jako łóżka, w dzień zaś jako sprzęt do siadania, …

BRAK CZASU NA PORZĄDEK

Cechy te powodują konieczność stosowania w po­koju młodzieżowym sprzętów lekkich, typu seg­mentowego, nawet prowizorycznych, mało kosztow­nych tkanin obiciowych i dekoracyjnych. Wyposa­żenie takiego pokoju traktowane powinno być jako okresowe, w żadnym wypadku nie obliczone na wieloletni użytek.  Brak czasu na porządek jest, niestety, częstą i trudną do opanowania cechą młodości, stwarza to „przeszkodę” w układaniu rzeczy na swoje miej­sce i utrzymaniu ładu w pokoju. Sposób rozsta­wienia mebli, wyposażenie wewnętrzne szaf, me­toda zaścielania i pokrywania łóżka, powinny nie­jako nakłaniać do utrzymania porządku. Każda rzecz musi mieć swoje miejsce, konstrukcja mebli ułatwiać powinna zamiatanie …